HCL

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

HCL Nr.65 . 23.12.2021 (privind mandatarea domnuui Călin Ion, reprezentantul Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.64 / 23.12.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.63 / 10.12.2021 (privind modificarea acordării priorității rutiere pe sectorul de drum: intersecția strada Fundătură cu strada Speranței)

HCL Nr.62 / 10.12.2021 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022)

HCL Nr.61 / 10.12.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.60 / 15.11.2021 (privind desființarea Sălii de festivități din satul Dobrota, Dispenarului uman și Căminului Cultural din satul Coșerele)

HCL Nr.59 / 15.11.2021 (privind alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.58 / 15 11.2021 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, respectiv aprobarea organigramei și statului de funcții, cât și stabilirea salariilor pentru noile funcții și pentru cele rămase la nivelul anului 2019)

HCL Nr.57 / 15.11.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.56 / 15.11.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.55 / 15.11.2021 (privind alegerea unui președinte de ședință pentru data de 15.11.2021)

HCL Nr.54 / 28.10.2021 (privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice)

HCL Nr.53 / 28.10.2021 (privind aprobarea numărului și cuantumului burselor care se acordă elevilor Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2021)

HCL Nr.52 / 28.10.2021 (privind aprobarea obiectivului de investiții cu denumirea Modernizare drumuri de interes local și înființare de podețe și punți pietonale în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, cât și aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ)

HCL Nr.51 / 28.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investiții Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.50 / 28.10.2021 (privind încheierea acordului de parteneriat între UAT Comuna Gornet-Cricov prin Consiliul Local și UAT Județul Prahova prin Consiliul Județean, în vederea realizării proiectului Îmbunătățirea eficienei energetice în cadrul Grădiniței din sat Gornet-Cricov, comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.49 / 28.10.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.48 / 28.10.2021 (privind alegerea unui alt președinte de ședință pentru data de 28.10.2021)

HCL Nr.47 / 22.09.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Calin Ion, reprezentantul localitatii Gornet-Cricov, judetul Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul deseurilor - Prahova)

HCL Nr.46 / 22.09.2021 (privind atestarea partenentei la domeniul privat al comunei Gornet-Cricov a imobilului - teren cu suprafata de 1.58 ha, situat in tarlaua 3, Parcela Hb80)

HCL Nr.45 / 22.09.2021 (privind stabilirea cuantumului amenzilor pentru aruncarea, pe raza localitatii comunei Gornet-Cricov, a deseurilor de orice fel, in alte locuri decat cele stabilite prin legea 101/2006, actualizata)

HCL Nr.44 / 22.09.2021 (privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea functiei de audit public intern)

HCL Nr.43 / 22.09.2021 (privind instituirea taxei speciale de salubrizare)

HCL Nr.42 / 22.09.2021 (privind desemnareea unor reprezentanti din partea Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov si a Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, din cadrul Scolii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.41 / 22.09.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.40 / 22.09.2021 (privind utilizarea excedentului in anul 2021, stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2020)

HCL Nr.39 / 06.08.2021 (privind montarea unui limitator de viteza in satul Gornet-Cricov)

HCL Nr.38 / 06.08.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care apar\in domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.37 / 06.08.2021 (privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni)

HCL Nr.36 / 06.08.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.35 / 06.08.2021 (pentru completarea HCL Nr.20/14.05.2021)

HCL Nr.34 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea străzii cu denumirea "Intrarea Cămin Cultural", în suprafață de 303 mp)

HCL N.33 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea suprafeței de 2865 mp la terenul aferent Căminul Cultural din satul Gornet-Cricov)

HCL Nr.32 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniulut public al comunei Gornet-Cricov, județului Prahova, prin introducerea suprafelei de 4651 rnp la terenul aferent Dispensarului Uman din satul Coșerele)

HCL Nr.31 / 27.07.2021 (privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, prin introducerea suprafeței de 216 mp la terenul aferent Grădiniței de copii din satul Gornet-Cricov)

HCL Nr.29 / 27.07.2021 (privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentulut de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Gornet-Cricov și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.28 / 27.07.2021 (privind rectiftcarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.27 / 30.06.2021 (privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de compartimentul Asistență Socială al Primăriei Comunei Gornet-Cricov, județul Prahova,  pentru perioada 2021-2027)

HCL Nr.26 / 30.06.2021 (privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare intersecție DJ 102C cu strada Bisericii și amplasare totem median (ceas și logo primărie)

HCL Nr.25 / 30.06.2021 (privind aproborea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investilti "Amenajare parc și loc de joacă pentru copii în satul Țărculești')

HCL Nr.23 / 26.05.2021 (pentru modificarea HCL Nr.38 / 21.09.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Gornet-Cricov, Județul Prahova)

HCL Nr.22 / 26.05.2021 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Crtcov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.21 / 14.05.2021 (privind modificarea HCL.-ului nr. 34 din 28.09.2007, redenumirea a trei străzi de pe DJ 102C, DJ 102N și DJ 102R)

HCL Nr.20 / 14.05.2021 (privind aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, Gradinila Gornet-Cricov si Grădinița Coșerele")

HCL Nr.19 / 14.05.2021 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele trei luni)

HCL Nr.18 / 14.05.2021 (privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, iudețul Prahova, respectiv aprobarea organigramei și statului de funcții)

HCL Nr.17 / 14.05.2021 (privind aderarea comunei Gornet-Cricov la Asociația Comunelor din România)

HCL Nr.16 / 14.05.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Călin Ion, reprezentantul localității Gornet-Cricov, iudețul Prahova, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Manageentul Apei Prahova)

HCL Nr.15 / 21.04.2021 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale)

HCL Nr.14 / 21.04.2021 (privind completarea anexei H.C.L.-ului nr.13 din 17.03.2016 - privind modificarea completarea inventorului si bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gornet-cricov, județul Prahova)

HCL Nr.13 / 21.04.2021 (privind aprobarea taxei de închiriere și a regulamentului privind modalitatea de închiriere, a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.12 / 21.04.2021 (privind aprobarea bugetului propriu al comunei Gornet-cricov, judetul Prahova, pe anul 2021)

HCL Nr.11 / 21.04.2021 (privind utilizarea excedentului în anul 2021, stabilit ca rezultat al execuției bugetului local al anului 2020)

HCL Nr.10 / 31.03.2021 (privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru Stație de Epurare din comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.9 / 26.02.2021 (privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol, la nivelul U.A.T. Comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.8 / 26.02.2021 (privind alegerea unui nou preșeedinte de ședință pentru următoarele trei luni)

HCL Nr.7 / 29.01.2021 (pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2021)

HCL Nr.6 / 29.01.2021 (privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pe anul 2021 cu beneficiarii Legii 416/2001)

HCL Nr.5 / 29.01.2021 (privind încuviințarea Planului de ocupare al posturilor, pentru încadrarea asistenților personali în anul 2021)

HCL Nr.2 / 18.01.2021 (privind încheierea unui parteneriat între UAT Comuna Gornet-Cricov și următoarele UAT: Județul Prahova și Comunele: Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, Tătaru și Sângeru în vederea realizării obiectivului Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova - Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, Gornet-Cricov, Tătaru și Sângeru)

HCL Nr.1 / 08.01.2021 (privind actualizarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliulut Local al comunei Gornet - Cricov, judelul Prahova)

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

HCL Nr.54 / 28.12.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.53 / 17.12.2020 (privind montarea unor limitatoare de viteză și a indicatoarelor rutiere aferente, cât și stabilirea locului de amplasare al acestora)

HCL Nr.52 / 17.12.2020 (privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.51 / 17.12.2020 (privind scoaterea din evidențele fiscale ale comunei Gornet-Cricov, a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate)

HCL Nr.50 / 17.12.2020 (privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice)

HCL Nr.49 / 17.12.2020 (privind anularea debitelor, constând în amenzi contravenționale, ale unor persoane decedate)

HCL Nr.48 / 17.12.2020 (privind desemnarea unor reprezentanți din partea Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov și a Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din cadrul Școlii Gimnaziale, comuna Gornet-Cricov)

HCL Nr.47 / 17.12.2020 (privind recuperarea sumei cuvenită dnei Draghici Marilena-Catalina, ce a fost încadrată în mod eronat, bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.46 / 17.12.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.45 / 02.12.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.44 / 23.11.2020 (privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.43 / 23.11.2020 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021)

HCL Nr.42 / 23.11.2020 (privind desemnarea reprezentantului UAT COMUNA GORNET-CRICOV în cadrul Asociației de dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru managementul Deșeurilor - Prahova)

HCL Nr.41 / 23.11.2020 (privind alegerea Viceprimarului comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.40 / 23.11.2020 (privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.38 / 21.09.2020 (privind aprobarea obiectivului de investiții și implementării proiectului cu tema Achiziția de echipamente din doemniul tehnologiei - it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.37 / 21.09.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.36 / 08.09.2020 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.35 / 08.09.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.34 / 18.08.2020 (privind asocierea comunei Gornet-Cricov cu județul Prahova, în vederea realizării obiectiv de investiție)

HCL Nr.33 / 18.08.2020 (privind asocierea comunei Gornet-Cricov cu județul Prahova, în vederea realizării obiectiv de investiție)

HCL Nr.32 / 18.08.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.31 / 14.07.2020 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.30 / 14.07.2020 (privind aprobarea obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei pentru ilumintaul public în comuna Gornet-Cricov, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului estimativ)

HCL Nr.29 / 14.07.2020 (privind aprobarea obiectivului de investitii "Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Gornet-Cricov, județul Prahova, precum și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia, conform devizului estimativ)

HCL Nr.28 / 14.07.2020 (privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei in afara sediului Primăriei comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.27 / 14.07.2020 (privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu pentru stabilirea sediului social al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Cricov 2020 Prahova)

HCL Nr.26 / 14.07 2020 (privind asocierea Comunei Gornet-Cricov cu Județul Prahova și alte unități adminsitrativ-teritoriale din județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Gaz Cricov 2020 Prahova)

HCL Nr.25 / 14.07.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.24 / 19.06.2020 (privind aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii PECOMANIA GORNET SRL, pentru desfasurarea activitatii de spalatorie auto self service pentru 2 boxe)

HCL Nr.23 / 19.06.2020 (privind aprobarea participării Comunei Gornet-Cricov la "Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei in infrastructuta de iluminat public"

HCL Nr.22 / 19.06.2020 (privind mandatarea dlui primar pentru prelungirea contractului de concesiune, cu medicul Matei lon, pana la numirea unui alt medic, dar nu mai putin de 6 luni)

HCL Nr.21 / 19.06.2020 (privind alegerea unui nou președte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.20 / 26.05.2020 (privind montarea a 10 oglinzi stradale și stabilirea locului de amplasare al acestora)

HCL Nr.19 / 26.06.2020 (privind rectificarea bugetului propriu al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova, pe anul 2020)

HCL Nr.18 / 30.04.2020 (privind achiziționarea a 10 oglinzi rutiere)

HCL Nr.17 / 30.04.2020 (privind montarea unor limitatoare de viteză și stabilirea locului de amplasare al acestora)

HCL Nr.16 / 30.04.2020 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

HCL Nr.11 / 07.02.2020 (privind preluarea către Ministerul  Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrașiei prin Compana Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară din sat Gornet-Cricov, Nr.154, Comuna Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.10 / 07.02.2020 (pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale pe anul 2020)

HCL Nr.9 / 07.02.2020 (privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2019)

HCL Nr.8 / 22.01.2020 (privind actualizarea valorii inventarului a 9 străzi - bunuri care aparțin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.7 / 22.01.2020 (privind mandatarea d-lui primar pentru încheierea unui contract de asistență juridică)

HCL Nr.6 / 22.01.2020 (privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pe anul 2020 cu beneficiarii Legii 416/2001)

HCL Nr.5 / 22.01.2020 (privind stabilirea rețelei școlare pentru anul 2020 - 2021, la nivelul UAT)

HCL Nr.4 / 22.01.2020 (privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gornet-Cricov, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 22.01.2020 (privind actualizarea organigramei și ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gornet-Cricov, judeșul Prahova)

HCL Nr.2 / 22.01.2020 (privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anilor perecedenți pentru anul 2019)

HCL Nr.1 / 22.01.2020 (privind alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni)

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotărâri Ședință Conisliu Local 20.12.2019 (Nr.53 - 54)

Hotărâri Ședință Conisliu Local 09.12.2019 (Nr.49 - 50)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 28.11.2019 (Nr.48)

Hotărâri Ședință Conisliu Local 28.10.2019 (Nr.45 - 47)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 30.09.2019 (Nr.38 - 44)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 23.08.2019 (Nr.29 - 37)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 16.07.2019 (Nr.26 - 28)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 19.06.2019 (Nr.19 - 25)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 30.05.2019 (Nr.17 - 18)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 17.04.2019 (Nr.13-16)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 29.03.2019 (Nr.9 - 12)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 21.03.2019 (Nr.8)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 28.02.2019 (Nr.6-7)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 30.01.2019 (Nr.2-5)

Hotărâri Ședință Consiliu Local 09.01.2019 (Nr.1)

Hotărâri ale Consiliului Local 2018

HCL Ședință Consiliu Local 19.12.2018 (Nr.39 - 41)

HCL Ședință Consiliu Local 05.12.2018 (Nr.37 - 38)

HCL Ședință Consiliu Local 26.11.2018 (Nr.33 - 35)

HCL Ședință Consiliu Local 31.10.2018 (Nr.27 - 30)

HCL Ședință Consiliu Local 19.09.2018 (Nr.23 - 26)

HCL Ședință Consiliu Local 28.08.2018 (Nr.22)

HCL Ședință Consiliu Local 31.07.2018 (Nr.21)

HCL Ședință Consiliu Local 17.07.2018 (Nr.20)

HCL Ședință Consiliu Local 29.06.2018 (Nr.16-18)

HCL Ședință Consiliu Local 30.05.2018 (Nr.13-15)

HCL Ședință Consiliu Local 26.04.2018 (Nr.12)

HCL Ședință Consiliu Local 18.04.2018 (Nr.10-11)

HCL Ședință Consiliu Local 21.03.2018 ( Nr.8-9)

HCL Ședință Consiliu Local 16.02.2018 (Nr.5-7)

HCL Ședință Consiliu Local 17.01.2018 (Nr.2-4)

HCL Ședință Consiliu Local 08.01.2018 (Nr.1)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2017

HCL Nr.72 - 22.12.2017

HCL Nr.71 - 19.12.2017

HCL Nr.70 - 15.12.2017

HCL Nr.69 - 28.11.2017

HCL Nr.68 - 28.11.2017

HCL Nr.67 - 28.11.2017

HCL Nr.66  - 22.11.2017

HCL Nr.65 - 22.11.2017

HCL Nr.64 - 22.11.2017

HCL Nr.63 - 09.10.2017

HCL Nr.62 - 09.10.2017

HCL Nr.61 - 09.10.2017

HCL Nr.60 - 09.10.2017

HCL Nr.59 - 27.09.2017

HCL Nr.58 - 27.09.2017

HCL Nr.57 - 27.09.2017

HCL Nr.56 - 27.09.2017

HCL Nr.55 - 27.09.2017

HCL Nr.54 - 27.09.2017

HCL Nr.53 - 27.09.2017

HCL Nr.52 - 01.09.2017

HCL Nr.51 - 01.09.2017

HCL Nr.50 - 01.09.2017

HCL Nr.49 - 16.08.2017

HCL Nr.48 - 16.08.2017

HCL Nr.47 - 16.08.2017

HCL Nr.46 - 16.08.2017

HCL Nr.45 - 25.07.2017

HCL Nr.44 - 25.07.2017

HCL Nr.43 - 25.07.2017

HCL Nr.42 - 12.07.2017

HCL Nr.41 - 12.07.2017

HCL Nr.39 - 12.07.2017

HCL Nr.38 - 12.07.2017

HCL Nr.37 - 12.07.2017

HCL Nr.36 - 12.07 2017

HCL Nr.35 - 28.06.2017

HCL Nr.34 - 28.06.2017

HCL Nr.33 - 28.06.2017

HCL Nr.32 - 20.06.2017

HCL Nr.31 - 20.06.2017

HCL Nr.30 - 20.06.2017 + Anexă

HCL Nr.29 - 20.06.2017

HCL Nr.28 - 20.06.2017

HCL Nr. 27 - 29.05.2017 (privind rectificare bugetului propriu al Comunei Gornet-Cricov, Județul Prahova pe anul 2017)

HCL Nr.26 - 24.05.2017

HCL Nr.25 - 24.05.2017

HCL Nr. 24 - 24.05.2017

HCL Nr.23 - 21.04.2017

HCL Nr.22 - 21.04.2017

HCL Nr.21 - 21.04.2017

HCL Nr.20 - 12.04.2017

HCL Nr.19 - 12.04.2017

HCL Nr.18 - 12.04.2017

HCL Nr.17 + Anexă - 28.03.2017 (privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov, judetul Prahova)

HCL Nr.16 - 28.03.2017 (privind alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni)

HCL Nr.15 - 28.03.2017 (privind numirea unui consilier local ca membru in cadrul Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor)

HCL Nr.14 + Anexă - 28.03.2017 (privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2017-2018

HCL Nr.13 - 28.03.2017 (privind incadrarea unui asistent personal cu contract individual de munca la Primaria comunei Gornet-Cricov, judelul Prahova)

HCL Nr.12 - 28.03.2017 (privind incuviintarea Planului de ocupare al Posturilor pentru incadrarea asistenlilor personali in anul 2017)

HCL Nr.10 - 28.03.2017 (privind aprobarea utilizarii excedentului pe anul 2017, stabilit ca rezultat al executiei bugetului local al anului 2016)

HCL Nr.9 - 27.02.2017 (privind aprobarea casarii mijloacelor fixe aflate in inventarul apartinand Primariei comunei Gornet Cricov)

HCL Nr.8 - 27.02.2017 (privind realizarea Parteneriatului cu Consiliul Judetean Prahova in vederea realizarii investitiei ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI INTERES LOCAL IN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA- ETAPA 2 - si aprobarea contributiei comunei Gornet-Cricov de l0%,calculat la valoarea cu care contribuie Consiliul Judetean)

HCL Nr.7 - 27.02.2017 (privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017)

HCL Nr.6 - 27.02.2017 (privind aprobarea incetarii contractului de asociere in participatiune nr. 34051/27.12.2010)

HCL Nr.5 - 25.01.2017 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova" precum si a altor masuri trecesare implementarii acestuia)

HCL Nr.4 - 25.01.2017 (privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Reabilitarc si modernizare Scoala Gimnaziala comuna Gornet-Cricov, judetul Prahova")

HCL Nr.3 - 09.01.2017 (privind aprobarea Organigramei si Stalului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Gornet-Cricov)

HCL Nr.2 - 09.01.2017 (privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.2016)

HCL Nr.1 - 09.01.2017 (privind apobarea acoperirii definitive a deficitutui sectiunii de dezvoltare din excedentul anilor precedenti pentru anul 2016)

 

 

 

 

Copyright © 2022 www.primariagornetcricov.ro. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.